FondiBESA >> Rreth Nesh >> Objektivat Kryesore Operacionale

Objektivat Kryesore Operacionale

 

  • Dhënia rreth 22.44 miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme (2017-2018-2019). Respektivisht 6.85 miliardë viti 2017;  7.46 miliardë viti 2018 dhe 8.13 miliardë në vitin 2019.

 

  • Mbajtja e portofolit në rreth 9.28 miliardë lekë në fund të vitit 2019

 

  • Shtrirja e zyrave dhe sherbimeve në Zyra të Reja Rajonale dhe zgjerimi në Degë të reja. 

 

  • Ruajtja e një portofoli në risk jo më shumë se 4% në tre vitet e ardhshme.

 

  • Rritja e produktivitetin të stafit nëpërmjet arritjes në një mesatare të kredisë aktive/oficer kredie prej 125130 dhe 140, respektivisht në fund të vitit 2017; 2018 dhe 2019.

 

  • Krijimi i infrastukturës së nevojshme për implementimin e shërbimeve dhe produkteve të tjera (në përputhje me statusit e ri si Institucion Financiar Jo-Bankar, i licencuar nga Banka e Shqipërisë) që do të ndikojë në përmirësimin e efiçencës financiare të aktivitetit të Fondit BESA sh.a.

 

  • Ruajtja dhe përmirësimi i vetë-qëndrueshmërisë financiare në tre vitet e ardhshme.

 

  • Ruajtja e treguesve dhe indikatorëve në përputhje me rregulloret e mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.

Buletini

Register and receive all the updates from fondi BESA